ਘਰਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੋਰ ਕਾਬੂ…!

ਘਰਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ