ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ

ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ