ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਨੇ ਉਡਾਇਆ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ…

ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਨੇ ਉਡਾਇਆ