ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ…

ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ...