ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ਼, ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮਾਂ ਬਾਪ

ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ਼, ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮਾਂ ਬਾਪ
begum sakina