ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਦਾ