ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇਣ ਗਏ zomato ਦੇ ਡਿਲਵਰੀ boy ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇਣ ਗਏ zomato ਦੇ ਡਿਲਵਰੀ boy 'ਤੇ ਹਮਲਾ