ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ…

ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ...