ਕੌਡੀ, ਦਮੜੀ, 16 ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਤੇ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦੁਰਲਭ ਖ਼ਜਾਨਾ

ਕੌਡੀ ਦਮੜੀ 16 ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ