ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ’

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ’