ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ‘ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕੇਟ’, ਰੈਲੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ 'ਬੁਲਿਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕੇਟ', ਰੈਲੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਟ