ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪੀ.ਆਰ.

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪੀ.ਆਰ.