ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ