ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਜਾਏ 12, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਜਾਏ 12, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ