ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦ Principal ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ?

ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦ Principal ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ