ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ