ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰਕ

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ