ਕਿਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੱਚੇ !

ਕਿਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ