ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਬਣਿਆ ਰਹੱਸ

ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਬਣਿਆ ਰਹੱਸ