ਕਿਉਂ 53 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ?

ਕਿਉਂ 53 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ?