ਕਾਨਪੁਰੋ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਵਾਇਆ , ਜਿਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ

ਕਾਨਪੁਰੋ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਵਾਇਆ , ਜਿਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ