ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ