ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ