ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਚ ਰੇੜ੍ਹਕਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਧੀਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਰੇੜ੍ਹਕਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਧੀਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ