ਔਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅੰਗੂਠੀ, 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ

ਔਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅੰਗੂਠੀ, 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ