ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਰਸੀ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜਮ, ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਬੁਜੁਰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ !

ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਰਸੀ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜਮ, ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਬੁਜੁਰਗ ਦੀ