ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਖਰੀਦੋ 600 ਰੁਪਏ ‘ਚ, Snapdeal ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੇਲ

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਖਰੀਦੋ 600 ਰੁਪਏ 'ਚ, Snapdeal ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੇਲ