ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖਲੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਰੈਸਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖਲੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਰੈਸਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ