ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਿਆ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਰੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਮ !

ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਿਆ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ