ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਘੋੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨੀ

ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਘੋੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨੀ