ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉਸਤਰੇ ਅੱਗੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ਼

ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉਸਤਰੇ ਅੱਗੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ