ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Gmail ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੰਦ

ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Gmail ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੰਦ