ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮੁਮਕਿਨ…

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮੁਮਕਿਨ...