– ਇਥੋਪੀਆ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ…

- ਇਥੋਪੀਆ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ, ਕਈ