ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਅਮਨਪੁਰਾ ਧਾਮ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਅੱਜ ਬੋਲੇਦੇ ਕਾਂ

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਨਪੁਰਾ ਧਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਅੱਜ ਬੋਲੇਦੇ ਕਾਂ