ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ