ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ