‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ’

'ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ