ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਏ 3 ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਐਨਾ ਡਾਹਢਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ?

ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਏ 3 ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਐਨਾ ਡਾਹਢਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ?