ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੀਯਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੱਕ ਲਵੇ’’

ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੀਯਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੱਕ ਲਵੇ’’