ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਚ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਾਹ-ਵਾਹ !

ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਾਹ-ਵਾਹ !