ਜੀਵਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ

These three things are important in life