ਕੀ ਹੈ ਸਮੌਗ ? ਸੰਦੀਪ ਜੱਸਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਛਣ

What is smog ? Suggestion about symptoms with Dr. Sandeep Jassal