ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਝ ਕਰੋਗੇ ਸੱਤੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ…

Sattu is the healthy flour for you should add to your diet