ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਰਨ

What is the Hyperopia and know about treatment these tips for problem