ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ…

What is high blood pressure ? How to control with and without medicine