ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ…

Due to weight loss, there will also be diabetes in control