ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ `ਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ, ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ

These tips for curing cold and cough during seasonal change