ਭਾਰ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ‘ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ’

ਭਾਰ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ'