ਜਾਣੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਰ ?

ਜਾਣੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਰ ?